PASTOR TREJD SKOPJE

Противпожарни апарати

"S" апарати за суво гаснење се користат за да се изгаснат почетни пожари на   патнички и други моторни возила (S-1, S 2, S-3). Поголемите апарати (S-6, S-9) се употребуваат за гаснење пожари на потешки транспортни возила, индустриски објекти, складишта и работните простории, станбени згради. Превозните апарати  (S-50 и S-100) се користат за првично гасење пожари во рафинериите, бензински пумпи, хемиската, текстилната, дрвната индустрија и индустрија за хартија, индустриски хали, котларници и магацини на запаллив материјал.

СО2 апаратите се користат за гасење пожари на електричната опрема и инсталации, помали складишта и други објекти. Превозните апарати на CO 2 од 10, 30 и 60 килограми се користат за гасење пожари во електричната опрема, рафинерии, бензински пумпи, хемиската индустрија и складишта на гориво и течен гас.

Халонските апарати, рачни и превозни, се користат за гасење пожари во електричните инсталации и опрема за висок и низок напон, компјутери, радари, телевизиски и поштенски инсталации, генератори, трансформатори и други слични уреди. Исто така се користи во сообраќајот:  авијација, морнарица, железница, ПТТ, радио и телевизија, зашто во текот на гасењето  не предизвикуваат температурни шокови како при гасењето со  СО2 апаратите.

Автоматски апарати за гасење пожар (тавански) се користат за автоматско гасење на пожар во соби со електронска опрема, компјутери, лаборатории, лакирници, пумпни станици, станици за течни и гасовити горива и слично.

ПРЕПОРАКИ ЗА НАБАВКА НА ОПТИМАЛЕН БРОЈ ПП АПАРАТИ

Забелешка: Овие препораки се информативни и не може да се користат како основа за развој на проекти и планови за заштита од пожар.

Во зависност од пожарното оптоварување и површината на објектот,  препорачуваме следниве број на апарати, и како единецна мера се зема апарат од типот С-9 или CO-5 килограми.

НИСКО пожарно оптоварување (станбени згради, училишта, болници, хотели, паркиралишта ...)

    * 3 парчиња на 150 м2
    * 4 парчиња на 150-300 м2
    * 6 парчиња на 300-500 м2
    * 8 парчиња на 500-1.000 м2
    * 10 парчиња на 1000-2000 м2
    * 15 парчиња на 2.000-4.000 м2
    * 25 парчиња на 4.000-8.000 м2
    * 30 парчиња на 8.000-10.000 м2

СРЕДНО пожарно  оптоварување (метална индустрија, машински работилници, услуги, кина, железничките и автобуските станици, продавници за мебел итн.)

    * 4 парчиња на 150 м2
    * 5 парчиња на 150-300 м2
    * 7 парчиња на 300-500 м2
    * 10 единици на 500-1.000 м2
    * 15 парчиња на 1000-2000 м2
    * 25 парчиња на 2.000-4.000 м2
    * 40 парчиња на 4.000-8.000 м2
    * 58 парчиња на 8000-10000m2

ВИСОКО пожарно оптоварување (рафинериите, хемиска индустрија, индустрија за гума, текстил, преработка на дрво, лакирници, бензински и плински станаици..)

    * 5 парчиња на 150 м2
    * 7 парчиња на 150-300 м2
    * 10 единици на 300-500 м2
    * 15 парчиња на 500-1.000 м2
    * 25 парчиња на 1000-2000 м2
    * 50 парчиња на 2.000-4.000 м2
    * 90 парчиња на 4.000-8.000 м2
    * 110 парчиња на 4.000-10.000 м2

ЗА ВОЗИЛА ВО ЈАВЕН СООБРАЌАЈ:

    * Патнички автомобили - 1 парче С-2 или S-1-2
    * Комбиња - 1 парче С-2
    * Автобуси до 21 седишта - 2 парчиња на С-2
    * Автобуси од 21-50 места - 1 парче С-2 и 1 парче од С-6
    * Автобуси над 50 места - 2 парчиња на С-6
    * Товарни возила до 2,5 t - 1 парче С-2
    * Товарни возила од 2,5 до 5 тони тони - 1 парче С-6
    * Товарни возила од 5-10 t - 1 парче С-6
    * Товарни возила над 10 тони - 2 парчиња на С-6
    * Специјални возила - 1-3 парчиња на С-9             

 

Share