PASTOR TREJD SKOPJE

Хидранти

Специјализирани сме за мерење и контрола на протокот и притисокот на вода во хидрантската мрежа (внатрешна и надворешна), со издавање стручен извештај од овластено лице.

Испитување (атест) на противпожарни црева под притисок со студена вода, како и советување во изградбата на хидрантската мрежа.

Мерењето на притисокот и протокот на водата во хидрантската мрежа се врши на 12 месеци (6 месеци за објекти со специјална намена).

Продаваме комплетна хидрантска опрема (ѕидни хидрантски ормари, хидрантски ормари ХОП, хидрантски ормари ХОВ, и друго).